Науково-методична робота кафедри іноземних мов професійного спрямування

У рамках науково-методичної роботи на кафедрі працює методична комісія, яка займається питаннями методичного забезпечення навчального процесу, проблемами вдосконалення шляхів викладання іноземних мов та формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей у контексті Болонського процесу. На кафедрі складено програми з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-IV та V курсів технологічних й інженерно-технічних спеціальностей за спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», а також за різноманітними спеціальностями факультетів інженерної механіки та пакувальної техніки, біотехнології та екологічного контролю, енергетики та енергоменеджменту та для навчально-наукового інституту харчових технологій. На зазначених факультетах та інституті кафедрою іноземних мов професійного спрямування здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів з іноземних мов (англійська, французька і німецька мови). В.о. зав.кафедри Галинська О. М. та інші викладачі плідно працюють над виданням підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій до практичних занять з англійської, німецької та французької мов для студентів I, II, III, IV та V курсів різних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

За останні п’ять років на кафедрі видано понад 55 навчальних посібників, методичних рекомендацій, включаючи на електронних носіях.

До найновіших видань відносяться наступні:

1) Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.С. Смірнова, Л.В. Юрчук. – К.: Ліра-К, 2015 (друге видання). – 232 с. (з грифом МОН України).

2) Professional English for Communication: навчально-методичний посібник / Є.С. Смірнова, Н.О. Михайлова, К.М. Чала та ін. – К.: НУХТ, 2013. – 119 с.

3) «Development of Specialist’s Personality». – «Розвиток особистості фахівця». – «Развитие личности специалиста»: навчальний посібник / І.В. Нікітіна, М.Г. Кітов, Є.С. Смірнова та ін. – К.: НУХТ, 2014. – 291 с. (з грифом МОН України).

4) Ділова французька мова у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів за напрямами підготовки  6.140101 “Готельно-ресторанна справа” та 6.140103 “Туризм” денної форми навчання.  / Якименко О.М. -К.: НУХТ, 2013. – 291 с.

5) Англійська мова: навчальний посібник для аспірантів / Є.С. Смірнова, Г.А. Чередніченко. – К.: НУХТ, 2015. – 327 с. (з грифом МОН України).

6) English for Tourism and Catering: навчальний посібник / Є.С. Смірнова, О.М. Кохан, Н.О. Михайлова. – К.: НУХТ, 2014. – 184 с.

7) Англо-український термінологічний словник для студентів напряму підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання / Є. С. Смірнова, І. М. Довгун, Т. Й. Усенко, С. М. Тищенко. – К.: НУХТ, 2015. – 85 с.

8) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька мова). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / Якименко О.М., Коломієць А.А., Стрижньова М.Ю. – К.: НУХТ, 2016. – 165 с.

9) Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: колективна монографія / О.Б. Бігич, Я.В. Окопна та ін./ Заг. і наук. ред. О.Б. Бігич. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

10) Теорія і практика формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: колективна монографія / О.Б. Бігич, Л.В. Бондар, М.М. Волошинова, Я.В. Окопна та ін. / Заг. і наук. ред. О.Б. Бігич. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

Викладачі кафедри щороку приймають іспити до вступу в магістратуру студентів денної та заочно форм навчання усіх технологічних та інженерно-технічних спеціальностей. Також на кафедрі проводяться практичні заняття для аспірантів з підготовки та складання кандидатського іспиту з іноземної мови під керівництвом в.о. зав. каф. доцента Галинської О.М. З метою розвитку кадрового наукового потенціалу, а також покращення професійного рівня науковців викладачі кафедри постійно здійснюють переклади та редагування анотацій до публікацій авторів профілюючих кафедр факультетів та ННТІ у фаховому виданні «Наукові праці НУХТ», а також статей і тез в рамках роботи Міжнародних конгресів, симпозіумів тощо.

Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці II-го Північно- та Східно-Європейського Конгресу з Харчової Науки NEEFood-2013, який відбувся 26-29 травня в нашому університеті, та у нещодавно проведеному в НУХТі конгресі CEFood-2016, для якого викладачами було опрацьовано 251 тез доповідей. Окрім цього викладачі кафедри були залучені у діяльність секцій під час роботи конгресу в якості перекладачів.